Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 07-10-2015

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 23.09.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
236

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Data aktualizacji: 23-09-2015

Informujemy, iz rekrutacja została zakończona i nie ma juz możliwości przystąpienia do Projektu.

TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Data aktualizacji: 16-09-2015

Informujemy, iż ostateczny termin na składanie wniosków na refundację kosztów szkoleń zawodowych upływa w dniu 25.09.2015. Wnioski złozone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 03-09-2015

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.08.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
537

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH III NABORU

Data aktualizacji: 21-08-2015

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu listy Wniosków. Lista zawiera indywidualny nr zgłoszeniowy oraz informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

LISTA RANKINGOWA

Informujemy także, iż wszystkie Wnioski otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

UMOWA
Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą podpisywane z Państwem w dniach od 24.08.2015r. do 28.08.2015r. w Biurze Projektu (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) w godz. 7.30-15.00. Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez obie strony.

PRZYPOMNIENIE
Zgodnie z § 4 pkt 7 Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (…) „Warunkiem otrzymania przez Przedsiębiorcę drugiej i kolejnych rat wsparcia pomostowego jest dostarczenie Beneficjentowi, po otrzymaniu pierwszej transzy wsparcia pomostowego dokumentu potwierdzającego opłacenie składek ZUS.”
Prosimy o dołożenie wszelkich starań w celu dostarczenia do Biura Projektu (po otrzymaniu pierwszej raty środków) dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS, umożliwiających przeprowadzenie niezakłóconego procesu udzielenia wsparcia finansowego w kolejnych miesiącach.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 10-08-2015

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.07.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
528
532
533
534
535

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY ODWOŁANIE OD PIERWSZEJ OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- III nabór

Data aktualizacji: 07-08-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i  utworzeniu list rankingowych Wniosków. Lista rankingowa zawiera liczbę przyznanych punktów i informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Jednocześnie informujemy, że nie wszyscy uczestnicy, którzy złożyli Wnioski otrzymali dotację zgodną z wnioskowaną kwotą. Informacja o kwocie przyznanego wsparcia finansowego podana jestw pismach, które zostały do Państwa wysłane.

UMOWA

Osoby, którym przyznano wsparcie finansowe powinny podjąć czynności rejestracyjne swoich działalności. Zawarcie Umowy z Beneficjentem nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. Termin podpisania Umowy należy ustalić telefonicznie z pracownikiem Biura Projektu (tel. 71/ 39 74 170).

W celu zawarcia Umowy należy przedstawić:

·         Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy

·         Kopię nadania nr REGON

·         Informację o numerze rachunku bankowego (zał. nr 14)

·         Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się

o pomoc de minima (zał. nr 31)

·         Oświadczenie zgody małżonka  na wniesienie zabezpieczenia (zał. nr 15).

Umowa jest podpisywana także w obecności Małżonka/ -ki Uczestnika projektu

( w przypadku wspólnoty majątkowej)

 

 

LISTA REZERWOWA

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu procedury negocjacyjnej,
w sytuacji powstania oszczędności, Beneficjent może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach (biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez Wniosek podczas oceny merytorycznej ).

Beneficjent planując przesunięcia oszczędności w budżecie projektu na udzielenie większej liczby dotacji inwestycyjnych bierze pod uwagę kwoty przyznane przez Komisję Oceny Wniosków, czyli w przypadku obniżonej kwoty wsparcia finansowego nie będzie możliwości podjęcia negocjacji.

Beneficjent o przyznaniu dofinansowania poinformuje pisemnie każdego Uczestnika projektu.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- III nabór

Data aktualizacji: 28-07-2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu list rankingowych Wniosków. Lista rankingowa zawiera liczbę przyznanych punktów i informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.
Jednocześnie informujemy, że nie wszyscy uczestnicy, którzy złożyli Wnioski otrzymali dotację zgodną z wnioskowaną kwotą. Informacja o kwocie przyznanego wsparcia finansowego podane są w pismach, które zostały do Państwa wysłane.
NEGOCJACJE
Osoba, która otrzymała obniżoną kwotę dotacji może przystąpić do negocjacji z Beneficjentem, składając na piśmie argumentację konieczności zachowania we wnioskowanych kwotach wydatków, które uległy obniżeniu. Pismo należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych środkach finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji podejmie Beneficjent po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Uczestnika uzasadnienia. Uczestnik może również zgodzić się na obniżenie kwoty przyznanego dofinansowania.
 
UMOWA
Osoby, którym przyznano wsparcie finansowe powinny podjąć czynności rejestracyjne swoich działalności. Zawarcie Umowy z Beneficjentem nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. Termin podpisania Umowy należy ustalić telefonicznie z pracownikiem Biura Projektu (tel. 71/ 39 74 170).
W celu zawarcia Umowy należy przedstawić:
·         Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
·         Kopię nadania nr REGON
·         Informację o numerze rachunku bankowego (zał. nr 14)
·         Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się
o pomoc de minima (zał. nr 31)
·         Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (zał. nr 15).
Umowa jest podpisywana także w obecności Małżonka/ -ki Uczestnika projektu
( w przypadku wspólnoty majątkowej)
 
 
ODWOŁANIE OD OCENY KOW
Zgodnie z Regulaminem udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osobom, którym nie udzielono wsparcia finansowego, przysługuje możliwość złożenia odwołania od oceny Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy złożyć w Biurze Projektu (al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Za datę złożenia odwołania uznaje się datę wpływu pisma do Biura Projektu we Wrocławiu.

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ

Data aktualizacji: 22-07-2015

 Informujemy, iż do dnia 17.07.2015 r. do Biura Projektu wpłynęło 6 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Komisja Oceny Wniosków obraduje w terminie od 22.07.2015r. do 27.07.2015r.

Lista rankingowa ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu najpóźniej do 30.07.2015r.

W przypadku zmiany terminu opracowania listy rankingowej, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZĄ

Data aktualizacji: 03-07-2015

Mając na uwadze duże zainteresowanie Państwa chęcią pozyskania wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej, Beneficjent podjął decyzję o przekazaniu powstałych oszczędności w budżecie projektu pn. „Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” na udzielenie dodatkowych dotacji inwestycyjnych, a tym samym uruchomienie III naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Uprzejmie informujemy, iż na dotację inwestycyjną w ramach III naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przeznaczono pule środków finansowych w wysokości 160 000 PLN, w tym kwota 136 000 PLN (85% ogólnej puli środków) zostanie wykorzystana na udzielenie dotacji w ramach listy podstawowej, pozostała kwota 24 000 PLN (15% ogólnej puli środków) zostanie przyznana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

Przed złożeniem Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości konieczne jest zapoznanie się z
Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej.

WAŻNE

1. Wszystkie osoby, które planują złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, powinny skontaktować się telefonicznie z Doradcą Zawodowym (w swojej lokalizacji tj. Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra, Legnica) w celu przeprowadzenia testu predyspozycji (KUP). Warunkiem umożliwiającym złożenie dokumentów na dotację jest uzyskanie z testu min. 11 pkt. Termin przeprowadzania testów KUP przez Doradców Zawodowych to 06- 10.07.2015r.

2. Ze względu na krótki okres realizacji Projektu (do 30.11.2015 r.), Beneficjent nie przewiduje organizacji szkoleń i doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, których realizacja znacznie przesunęłaby termin naboru Wniosków, mimo iż, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie: „Etap szkoleniowo – doradczy obejmuje szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi obligatoryjną formę wsparcia dla Uczestników Projektu, którzy chcą otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.
Zwolnienie z tego etapu jest możliwe, jeśli wraz z Wnioskiem o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie złożone ww. Oświadczenie dokumentujące posiadaną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności.
Jednocześnie informujemy, iż w celu zdobycia odpowiedniej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości można skorzystać ze szkolenia e-learningowego realizowanego przez Akademię PARP na stronie internetowej: Akademia PARP > Szkolenia biznesowe, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, moduły:
1. Jak założyć własną firmę
2. Biznesplan
link:
http://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html
Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobycie umiejętności w ramach tych dwóch modułów zwalnia Uczestnika z etapu szkoleniowo-doradczego i dopuszcza Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do oceny formalnej.

TERMIN NABORU

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można przesłać pocztą (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30; w piątek w godz. 7:30- 15:00)  w terminie 13.07- 17.07.2015r.
W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000,00 zł będą mogli ubiegać się Uczestnicy, którzy:
• spełniają wymogi kwalifikowalności ubiegania się o dotację, zawarte w §12 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
• otrzymali min. 11 pkt. w ramach testów predyspozycji zastosowanych przez doradców zawodowych (KUP),
• złożą Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej (do którego należy dołączyć zaświadczenie dokumentujące posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą i nie prowadzą jej od minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu);
• złożą w terminie naboru
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z wymaganymi załącznikami (w 2 egzemplarzach).

Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć:
Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności wraz z zaświadczeniem/ certyfikatem
ukończenia szkolenia lub kursu z zakresu przedsiębiorczości lub wydrukiem z CEIDG,
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 3),
• Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis.

Do Wniosku można dołączyć także dokumenty potwierdzające/ uwiarygodniające informacje zawarte w biznesplanie (w tym umowy współpracy, oferty cenowe planowanych wydatków itp.).

Jednocześnie informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony po przyznaniu dotacji.

WAŻNE!!!
Zespół projektowy nie udziela pomocy merytorycznej przy sporządzaniu Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych