Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

WYDŁUŻENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

Data aktualizacji: 02-07-2015

Informujemy, iz Beneficjent podjął decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30.11.2015 r. Tym samym wszelkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu powinny być rozliczone do wskazanego okresu. 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 30-06-2015

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 30.06.2015 r.: 

Indywidulany numer zgłoszeniowy

526

527
529

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

ROZLICZENIE PODATKU VAT (dotyczy osób, które otrzymały środki finansowe na założenie działalności gospodarczej)

Data aktualizacji: 26-06-2015

1. Beneficjent Pomocy, który nie może odzyskać/nie ubiegał się/nie będzie się ubiegało odzyskanie podatku VAT, zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia Beneficjenta pomocy o nieodzyskiwaniu zapłaconego podatku VAT.

Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o nieodzyskiwaniu podatku VAT

2. Beneficjent pomocy, który jest płatnikiem podatku VAT, zgodnie z § 4 ust. 10 Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zobowiązany jest do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

3. Beneficjent pomocy, który jest płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do złożenia w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej rozliczenia potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przy czym środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie muszą bezpośrednio pochodzić ze zwrotu podatku VAT).

4. W przypadku otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, rozliczenie podatku VAT (tylko z tego wsparcia) należy przedłożyć najpóźniej do 3 tygodni od dnia zakończenia dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Wydatki ujęte w Tabeli rozliczeniowej podatku VAT (związane z prowadzoną działalnością gospodarczą) mogą przewyższać kwotę wynikającą ze zwrotu podatku VAT.

UWAGA!
Płatnik podatku VAT, któremu przysługuje zwrot podatku VAT jest zobowiązany do przeznaczenia całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, bez względu na formę i wynik rozliczania podatku VATz Urzędem Skarbowym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (i tym samym wystąpienia sytuacji np. obniżeniem podatku VAT do zapłaty albo powstaniem nadwyżki - do przeniesienia na następny okres albo do zwrotu). Istotnym faktem jest możliwość dokonania rozliczenia/zwrotu podatku VAT z tytułu otrzymania dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego – kwestią odrębną i nie mającą znaczenia dla niniejszego rozliczenia - jest wynik rozliczania podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Rozliczenie podatku VAT

GODZINY OTWARCIA BIURA PROJEKTU W DN. 05.06.2015 r.

Data aktualizacji: 29-05-2015

 Informujemy, że w dniu 05.06.2014 r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy!

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 29-05-2015

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 29.05.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
522
523
524

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO - aktualizacja

Data aktualizacji: 29-05-2015

 Poniżej przedstawiamy uzupełniającą listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego):

Indywidualny numer zgłoszeniowy

312

500
504
507
510
511
512
513
514
521

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO- II NABÓR

Data aktualizacji: 18-05-2015

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu listy Wniosków. Lista zawiera indywidualny nr zgłoszeniowy oraz informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Informujemy także, iż wszystkie Wnioski otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

UMOWA

Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą zwierane z Państwem drogą korespondencyjną. W tym też celu zostaną wysłane dwa egzemplarze Umowy oraz Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Oba egzemplarze Umowy należy zaparafować na każdej stronie i podpisać po stronie Przedsiębiorcy (bez daty). Po podpisaniu Umów i Oświadczenia proszę o niezwłoczne odesłanie dokumentów na adres Biura Projektu (al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, pokój 10).

Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez obie strony.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 30-04-2015

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 30.04.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
515
516
517
518
519

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Data aktualizacji: 30-04-2015

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu listy Wniosków. Lista zawiera indywidualny nr zgłoszeniowy oraz informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Informujemy także, iż wszystkie Wnioski otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

UMOWA

Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będą zwierane z Państwem drogą korespondencyjną. W tym też celu zostaną wysłane dwa egzemplarze Umowy oraz Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Oba egzemplarze Umowy należy zaparafować na każdej stronie i podpisać po stronie Przedsiębiorcy (bez daty). Po podpisaniu Umów i Oświadczenia proszę o niezwłoczne odesłanie dokumentów na adres Biura Projektu (al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, pokój 10). Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez obie strony.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - II NABÓR

Data aktualizacji: 22-04-2015

Przedsiębiorcy, którzy podpisali Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w miesiącu GRUDNIU 2014r., mają możliwość złożenia Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie od 04.05 do 08.05.2015r. na okres od 01.06.2015 do 30.09.2015 (do 4 miesięcy w kwocie maksymalnej 800,00 zł miesięcznie).
Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego we wskazanym terminie mogą składać także ci Przedsiębiorcy, którzy podpisali Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w miesiącu LISTOPADZIE 2014r., ale nie złożyli Wniosku o przesłużone wsparcie pomostowe w I naborze.

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy załączyć:
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane w sytuacji zagrożenia utrzymania płynności finansowej i trwałości realizowanego przedsięwzięci, tj:
a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej,
b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej,
c) w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane
z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych