Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DLA OSÓB Z LISTY REZERWOWEJ

Data aktualizacji: 17-04-2015

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków i rozpatrzeniem ostatnich dwóch Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożonych po podpisaniu Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach listy rezerwowej, poniżej zamieszczamy listę z wynikiem oceny merytorycznej, złożonych Wniosków.

Informujemy także, iż wskazane Wnioski otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z § 4 pkt 7 Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (…) „Warunkiem otrzymania przez Przedsiębiorcę drugiej i kolejnych rat wsparcia pomostowego jest dostarczenie Beneficjentowi, po otrzymaniu pierwszej transzy wsparcia pomostowego dokumentu potwierdzającego opłacenie składek ZUS.”
Prosimy o dołożenie wszelkich starań w celu dostarczenia do Biura Projektu (po otrzymaniu pierwszej raty środków) dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS, umożliwiających przeprowadzenie niezakłóconego procesu udzielenia wsparcia finansowego w kolejnych miesiącach.

INDYWIDUALNE DORADZTWO Z ZAKRESU EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data aktualizacji: 16-04-2015

Informujemy, iż usługą indywidualnego doradztwa z zakresu efektywnego wykorzystania środków unijnych i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, objęte zostały osoby wykazane w poniższej tabeli. Zestawienie zawiera indywidualny numer zgłoszeniowy oraz wybraną formę kontaktu z doradcą.  

Indywidualny numer zgłoszeniowy Wybrana forma kontaktu z Doradcą
001 kontakt osobisty
005  kontakt osobisty
008 kontakt osobisty
009

kontakt telefoniczny/e-mailowy

011 kontakt osobisty
012 kontakt telefoniczny/e-mailowy
013 kontakt telefoniczny/e-mailowy
015 kontakt telefoniczny/e-mailowy
032 kontakt osobisty
044 kontakt telefoniczny/e-mailowy
045 kontakt telefoniczny/e-mailowy
054 kontakt telefoniczny/e-mailowy
059 kontakt telefoniczny/e-mailowy
073 kontakt telefoniczny/e-mailowy
075 kontakt telefoniczny/e-mailowy
078 kontakt osobisty
087 kontakt osobisty
089 kontakt osobisty
094 kontakt telefoniczny/e-mailowy
113 kontakt telefoniczny/e-mailowy
128 kontakt osobisty
130 kontakt osobisty
133 kontakt telefoniczny/e-mailowy
149 kontakt osobisty
170 kontakt telefoniczny/e-mailowy
188 kontakt telefoniczny/e-mailowy
206  kontakt osobisty
209 kontakt osobisty
210 kontakt osobisty
239 kontakt osobisty
247 kontakt osobisty
334 kontakt osobisty
350 kontakt osobisty
401 kontakt telefoniczny/e-mailowy
412 kontakt telefoniczny/e-mailowy
436 kontakt telefoniczny/e-mailowy
448 kontakt telefoniczny/e-mailowy
454 kontakt telefoniczny/e-mailowy
456 kontakt telefoniczny/e-mailowy
466 kontakt osobisty

Informujemy także, iż przed rozpoczęciem korzystania z usługi indywidualnego doradztwa konieczne jest podpisanie z Państwem Umowy o świadczenie usług doradczych/ Aneksu do umowy szkoleniowo- doradczej. Dokumenty te w dwóch egzemplarzach zostaną do Państwa wysłane pocztą.

NABÓR WNIOSKÓW O OBJĘCIE USŁUGĄ POŚREDNICTWA PRACY

Data aktualizacji: 10-04-2015

Przypominamy, iż dnia 02.04.2015 r. rozpoczął się nabór Wniosków o objęcie usługą pośrednictwa pracy w ramach projektu ”Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” dla Uczestników Projektu. Szczegółowe warunki skorzystania przez Uczestników projektu z usługi pośrednictwa pracy zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi pośrednictwa pracy w Projekcie.

Termin składania Wniosków: 02.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

Wniosek mogą składać osoby (z zakończoną ścieżką udziału w projekcie oraz będące w trakcie szkolenia/studiów):
1. pozostające bez zatrudnienia, które zgłaszają chęć podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy;
2. zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia, które pozostaną bez zatrudnienia i zgłaszają chęć zmiany zatrudnienia i podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.

WAŻNE!

Wniosku nie mogą składać osoby, które otrzymały w ramach Projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punktach kontaktowych (od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30):
a) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: patrycja.grzeskowiak@dwup.pl, tel. 75/ 75 45 185,
b) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, e-mail: anna.narejko@dwup.pl, tel. 76/ 85 03 405,
c) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, e-mail: malgorzata.guzek@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 551,
d) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, e-mail: agnieszka.kuberacka@dwup.pl, tel. 71/ 39 74 316.

W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do właściwego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

W przypadku wysłania Wniosku o objęcie usługą pośrednictwa pracy drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o objęcie usługą pośrednictwa pracy, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Doradcy zawodowi realizujący z uczestnikami projektu poradnictwo zawodowe pomogą w wypełnieniu wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z doradcą zawodowym lub umówić na spotkanie w wybranym Punkcie kontaktowym. Kontakty do doradców zawodowych zostały wskazane powyżej.

Regulamin oraz pozostałe dokumenty w zakresie pośrednictwa pracy znajdą Państwo w zakładce "Do pobrania".

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU (lista rezerwowa)

Data aktualizacji: 09-04-2015

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu listy Wniosków. Lista zawiera indywidualny nr zgłoszeniowy oraz informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Informujemy także, iż wszystkie Wnioski otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

UMOWA

Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą podpisywane z Państwem
w dniach od 13.04.2015r. do 17.04.2015r. w Biurze Projektu (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) w godz. 7.30-15.00.
Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez obie strony.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z § 4 pkt 7 Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (…) „Warunkiem otrzymania przez Przedsiębiorcę drugiej i kolejnych rat wsparcia pomostowego jest dostarczenie Beneficjentowi, po otrzymaniu pierwszej transzy wsparcia pomostowego dokumentu potwierdzającego opłacenie składek ZUS.”
Prosimy o dołożenie wszelkich starań w celu dostarczenia do Biura Projektu (po otrzymaniu pierwszej raty środków) dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS, umożliwiających przeprowadzenie niezakłóconego procesu udzielenia wsparcia finansowego w kolejnych miesiącach.

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data aktualizacji: 08-04-2015

Informujemy, iż pula środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej została wyczerpana w ramach I i II naboru  i nie  przewiduje się przeprowadzenie kolejnych naborów Wniosków w tym zakresie.   

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Data aktualizacji: 02-04-2015

NABÓR WNIOSKÓW O OBJĘCIE USŁUGĄ POŚREDNICTWA PRACY

Data aktualizacji: 02-04-2015

Informujemy, iż od dnia 02.04.2015 r. rozpoczyna się nabór Wniosków o objęcie usługą pośrednictwa pracy w ramach projektu ”Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” dla Uczestników Projektu. Szczegółowe warunki skorzystania przez Uczestników projektu z usługi pośrednictwa pracy zawarte są w Regulaminie świadczenia usługi pośrednictwa pracy w Projekcie.

Termin składania Wniosków: 02.04.2015 r. – 17.04.2015 r.

Wniosek mogą składać osoby (z zakończoną ścieżką udziału w projekcie oraz będące w trakcie szkolenia/studiów):
1. pozostające bez zatrudnienia, które zgłaszają chęć podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy;
2. zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia, które pozostaną bez zatrudnienia i zgłaszają chęć zmiany zatrudnienia i podjęcia nowego zatrudnienia na okres co najmniej 3 miesięcy.

WAŻNE!

Wniosku nie mogą składać osoby, które otrzymały w ramach Projektu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW


Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Punktach kontaktowych (od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30):
a) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra, e-mail: 
patrycja.grzeskowiak@dwup.pl, tel. 75/ 75 45 185,
b) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, e-mail:
anna.narejko@dwup.pl, tel. 76/ 85 03 405,
c) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych, e-mail:
malgorzata.guzek@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 551,
d) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, e-mail:
agnieszka.kuberacka@dwup.pl, tel. 71/ 39 74 316.

W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do właściwego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

W przypadku wysłania Wniosku o objęcie usługą pośrednictwa pracy drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o objęcie usługą pośrednictwa pracy, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Doradcy zawodowi realizujący z uczestnikami projektu poradnictwo zawodowe pomogą w wypełnieniu wniosku wraz z kwestionariuszem osobowym. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z doradcą zawodowym lub umówić na spotkanie w wybranym Punkcie kontaktowym. Kontakty do doradców zawodowych zostały wskazane powyżej.

Regulamin oraz pozostałe dokumenty w zakresie pośrednictwa pracy znajdą Państwo w zakładce "Do pobrania".

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 01-04-2015

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.03.2015 r.: 

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
333
467
493
496
497
498
499
502
503
505
506
508
509

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI PULI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA JEDNORAZOWE DOTACJE INWESTYCYJNE

Data aktualizacji: 31-03-2015

W wyniku oszczędności uzyskanych w ramach Projektu Beneficjent otrzymał zgodę na zwiększenie wysokości puli środków finansowych, przeznaczonych na dotacje inwestycyjne do kwoty 191. 497,30 zł. Kwota ta pozwala na dofinansowanie wniosku, znajdującego się na 7 miejscu listy rezerwowej (zamieszczonej w dniu 12.03.2015 r.).

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE - I NABÓR

Data aktualizacji: 26-03-2015

Przedsiębiorcy, którzy podpisali Umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w miesiącu listopadzie 2014r., mają możliwość złożenia Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w terminie od 09.04 do 16.04.2015r. na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015 (do 5 miesięcy w kwocie maksymalnej 800,00 zł miesięcznie).

Do
Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy załączyć:
1.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
2. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami;
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane w sytuacji zagrożenia utrzymania płynności finansowej i trwałości realizowanego przedsięwzięcia, tj:
a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej,
b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej,
c) w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych