Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH II NABORU (złożonych w dniach 9-13.03.2015 r.)

Data aktualizacji: 20-03-2015

Informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu listy Wniosków. Lista zawiera indywidualny nr zgłoszeniowy oraz informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Informujemy także, iż wszystkie Wnioski otrzymały podstawowe wsparcie pomostowe we wnioskowanej kwocie.

UMOWA

Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będą podpisywane z Państwem
w dniach od 24.03.2015r. do 31.03.2015r. w Biurze Projektu (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) w godz. 7.30-15.00.
Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania przez obie strony.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z § 4 pkt 7 Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (…) „Warunkiem otrzymania przez Przedsiębiorcę drugiej i kolejnych rat wsparcia pomostowego jest dostarczenie Beneficjentowi, po otrzymaniu pierwszej transzy wsparcia pomostowego dokumentu potwierdzającego opłacenie składek ZUS.”
Prosimy o dołożenie wszelkich starań w celu dostarczenia do Biura Projektu (po otrzymaniu pierwszej raty środków) dokumentów potwierdzających opłacenie składek ZUS, umożliwiających przeprowadzenie niezakłóconego procesu udzielenia wsparcia finansowego w kolejnych miesiącach.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ WNIOSKÓW UMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ PROJEKTU W DNIU 12.03.2015 r.

Data aktualizacji: 13-03-2015

W wyniku oszczędności uzyskanych w ramach Projektu informujemy, iż na dzień 13.03.2015 r. kwota, którą dysponuje Beneficjent na udzielenie kolejnych dotacji na założenie działalności gospodarczych wynosi 151.497,30 zł. Kwota ta pozwala na dofinansowanie wniosków znajdujących się na miejscach 1-6 na liście rezerwowej:

Lp.  Indywidualny numer zgłoszeniowy Punktacja
1. 239 73,5
2. 316 70,5
3. 087 70,5
4. 008 70
5. 206 66,5
6. 454 64
7. 247 63,5

Beneficjent o przyznaniu dofinansowania poinformuje pisemnie każdego Uczestnika Projektu.

Z osobami, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, zostanie podpisana Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 31.03.2015r.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ MERYTORYCZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH II NABORU, ALE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE PULI ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Data aktualizacji: 12-03-2015

Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, Beneficjent, w przypadku powstania oszczędności w budżecie projektu, może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach (biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez Wniosek podczas oceny merytorycznej).  

W związku z powyższym, informujemy o utworzeniu listy rankingowej (REZERWOWEJ) Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków, przeznaczonych na dotacje inwestycyjne, a które będą brane pod uwagę do przyznania dofinansowania w przypadku powstania oszczędności w budżecie projektu. Na liście rankingowej (REZERWOWEJ) znajdują się Wnioski uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów, uzyskanych w ramach listy podstawowej i listy po odwołaniach.

Lp.  Indywidualny numer zgłoszeniowy Punktacja
1. 239 73,5
2. 316 70,5
3. 087 70,5
4. 008 70
5. 206 66,5
6. 454 64
7. 247 63,5

Decyzja dotycząca możliwości zwiększenia liczy dotacji inwestycyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu najpóźniej do dnia 17.03.2015 r.

Beneficjent planując przesunięcia oszczędności w budżecie projektu na udzielenie większej liczby dotacji inwestycyjnych bierze pod uwagę kwoty przyznane przez Komisję Oceny Wniosków, czyli w przypadku obniżonej kwoty wsparcia finansowego nie będzie możliwości podjęcia negocjacji.
Beneficjent o przyznaniu dofinansowania poinformuje pisemnie każdego Uczestnika projektu. Z osobami, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, zostanie podpisana Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 31.03.2015 r.
 

KOMUNIKAT

Data aktualizacji: 06-03-2015

Informujemy, iż od dnia 01.03.2015 r. refundacji kosztów studiów podyplomowych i szkoleń zawodowych dokonuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Zawarte dotychczas trójstronne umowy szkoleniowe (pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu a Uczestnikiem Projektu) są obowiązujące i nie ma konieczności ich aneksowania. Wszelką korespondencje dotycząca realizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń zawodowych prosimy kierować do Biura projektu lub pozostawić u doradców zawodowych w Jeleniej Górze, Legnicy lub Wałbrzychu. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Projektu pod numerem 71/ 39 74 170, 174, 177.  

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Data aktualizacji: 02-03-2015

Informujemy, iż od dnia 09.03.2015 r. rozpocznie się nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu ”Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” dla Uczestników Projektu, którzy podpisali Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach II naboru.

Termin składania Wniosków: 09.03.2015 r. – 13.03.2015 r.

Przypominamy, iż Wniosek mogą składać tylko te osoby, które podpisały Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach II naboru.

SPOSÓB SKŁADANIA

Wniosek można przesłać pocztą (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30). W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do właściwego Biura Projektu.

W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

WAŻNE!
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest w kwocie nie wyższej niż 800,00 PLN, przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:
- oświadczenie o kwalifkowalności podatku VAT,
- kopia dokumentu poświadczającego fakt zarejestrowania w ZUS (ZUA,ZUS,ZFA/ZPA) KRUS,
- Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko:
- koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne,
rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne),
- koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy czynszu/wynajmu/dzierżawy),
opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń,
- koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią
cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od
nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
- koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane
w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków
pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego,
- koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy),
- koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
- koszty usług prawnych.

WYDATKI SPOZA POWYŻSZEGO KATALOGU ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEKWALIFIKOWALNE.

Uwaga!!! W przypadku osób, które prowadząc działalność gospodarczą będą ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ze środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego mogą opłacić składkę ubezpieczenia KRUS tylko w części wynikającej z podwyższenia tej składki z racji prowadzenia działalności gospodarczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 02-03-2015

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 28.02.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
478
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
495

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY ODWOŁANIE OD OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH II NABORU

Data aktualizacji: 20-02-2015

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu list rankingowych Wniosków ocenionych w ramach procedury odwoławczej. Lista rankingowa zawiera liczbę przyznanych punktów i informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Jednocześnie informujemy, że nie wszyscy uczestnicy, którzy złożyli Wnioski, otrzymali dotację zgodną z wnioskowaną kwotą. Informacja o kwocie przyznanego wsparcia finansowego podane są w pismach, które zostały do Państwa wysłane.

Ponadto Beneficjent informuje, iż w wyniku powstania oszczędności w ramach projektu oraz po uzyskaniu zgody Instytucji Wdrażającej II stopnia, pula przeznaczona na przyznanie kolejnych dotacji, została zwiększona do wysokości 136.095,00 zł. Nie jest to ostateczna kwota i w przypadku powstania kolejnych oszczędności, pula środków na dotacje inwestycyjne może ulec zwiększeniu.

NEGOCJACJE

Osoba, która otrzymała obniżoną kwotę dotacji może przystąpić do negocjacji z Beneficjentem, składając na piśmie argumentację konieczności zachowania we wnioskowanych kwotach wydatków, które uległy obniżeniu. Pismo należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych środkach finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji podejmie Beneficjent po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Uczestnika uzasadnienia. Uczestnik może również zgodzić się na obniżenie kwoty przyznanego dofinansowania.

UMOWA

Osoby, którym przyznano wsparcie finansowe powinny podjąć czynności rejestracyjne swoich działalności. Zawarcie Umowy z Beneficjentem nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. Termin podpisania Umowy należy ustalić telefonicznie z pracownikiem Biura Projektu (tel. 71/ 39 74 170).

W celu zawarcia Umowy należy przedstawić:
• Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
• Kopię nadania nr REGON
• Informację o numerze rachunku bankowego (zał. nr 14)
• Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minima (zał. nr 31)
• Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (zał. nr 15).

Umowa jest podpisywana także w obecności Małżonka/ -ki Uczestnika projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej).

LISTA REZERWOWA

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu procedury negocjacyjnej, w sytuacji powstania oszczędności, Beneficjent może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach (biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez Wniosek podczas oceny merytorycznej ). W przypadku zwiększenia puli środków na dotację, Beneficjent poinformuje danego Uczestnika pisemnie o podjętej decyzji.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY PODSTAWOWE WSPACIE POMOSTOWE I BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Data aktualizacji: 20-02-2015

Uprzejmie informujemy, iż przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane w sytuacji zagrożenia utrzymania płynności finansowej i trwałości realizowanego przedsięwzięcia, tj gdy:
a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej,
b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej,
c) w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

Przedłużone wsparcie pomostowe obejmuje pomoc kapitałową wypłacaną w kwocie nie większej niż 800 zł w comiesięcznych transzach przez okres do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Terminy udzielania podstawowego wsparcia pomostowego zostały zawarte w podpisanych z Uczestnikami Umowach o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Z uwagi na fakt, iż Projekt kończy się 30.09.2015, nie będzie możliwości ubiegania się o wsparcie pomostowe przedłużone na 6 miesięcy, ponieważ wydatki ponoszone przez Beneficjenta za okres wykraczający poza termin zakończenia realizacji projektu, są niekwalifikowalne.

Harmonogram składania Wniosków - w zależności od terminu rozpoczęcia pobierania podstawowego wsparcia pomostowego - przedstawia następująca tabela:

Miesiąc rozpoczęcia realizacji podstawowego wsparcia pomostowego (6 miesięcy)
Miesiąc zakończenia realizacji podstawowego wsparcia pomostowego (6 miesięcy)
Miesiąc złożenia wniosku o przyznanie przedłuzonego wsparcia pomostowego Maksymalna liczba miesięcy przedłużonego wsparcia pomostowego  Maksymalna kwota przedłużonego wsparcia przedłużonego
Listopad 2014 Kwiecień 2015 Kwiecień 2015 5 miesięcy (maj- wrzesień 2015) 4 000,00 zł
Grudzień 2014 Maj 2015 Maj 2015 4 miesiące (czerwiec - wrzesień 2015) 3 200,00 zł


Dokładne terminy składania Wniosków o przyznanie przedłużon zostaną podane w terminie późniejszym.

Beneficjent Pomocy składa Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 27) w ostatnim miesiącu, za który przysługuje mu podstawowe wsparcie pomostowe. Umowa może zostać podpisana po otrzymaniu pozytywnej oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego i przedstawieniu przez Beneficjenta Pomocy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.
Jednocześnie Beneficjent zaznacza, że przyznanie środków na przedłużone wsparcie pomostowe będzie uzależnione od posiadanych przez Beneficjenta środków na ten cel.

II NABÓR - ODWOŁANIA

Data aktualizacji: 11-02-2015

Informujemy, iż do dnia 11.02.2015 r. do Biura Projektu wpłynęło 13 odwołań od pierwszej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przeprowadzonej przez Komisję Oceny Wniosków.

Komisja Oceny Wniosków obraduje w terminie od 11.02.2015 r. do 17.02.2015 r.

Lista rankingowa ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu do 20.02.2015r.
W przypadku zmiany terminu opracowania listy rankingowej, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

KONKURS NA PRACOWNIKA BIUROWEGO

Data aktualizacji: 10-02-2015

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na osobę świadczącą usługi biurowe w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy".

Szczegóły pod adresem: http://www.bip.dwup.pl/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=2&eid=15

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych