Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 03-02-2015

Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.01.2015 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
384
453
458
462
463
464
465
466
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
479

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH II NABORU

Data aktualizacji: 30-01-2015

Uprzejmie informujemy o zakończeniu prac Komisji Oceny Wniosków i utworzeniu list rankingowych Wniosków. Lista rankingowa zawiera liczbę przyznanych punktów i informację o rekomendacji do otrzymania wsparcia finansowego lub jej braku.

Jednocześnie informujemy, że nie wszyscy uczestnicy, którzy złożyli Wnioski otrzymali dotację zgodną z wnioskowaną kwotą. Informacja o kwocie przyznanego wsparcia finansowego podane są w pismach, które zostały do Państwa wysłane.

NEGOCJACJE

Osoba, która otrzymała obniżoną kwotę dotacji może przystąpić do negocjacji z Beneficjentem, składając na piśmie argumentację konieczności zachowania we wnioskowanych kwotach wydatków, które uległy obniżeniu. Pismo należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o przyznanych środkach finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Ostateczną decyzję o wysokości dotacji podejmie Beneficjent po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Uczestnika uzasadnienia. Uczestnik może również zgodzić się na obniżenie kwoty przyznanego dofinansowania.

UMOWA

Osoby, którym przyznano wsparcie finansowe powinny podjąć czynności rejestracyjne swoich działalności. Zawarcie Umowy z Beneficjentem nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. Termin podpisania Umowy należy ustalić telefonicznie z pracownikiem Biura Projektu (tel. 71/ 39 74 170).

W celu zawarcia Umowy należy przedstawić:
• Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy,
• Kopię nadania nr REGON,
• Informację o numerze rachunku bankowego (zał. nr 14),
• Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 31),
• Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (zał. nr 15).
Umowa jest podpisywana także w obecności Małżonka/ -ki Uczestnika projektu (w przypadku wspólnoty majątkowej).


ODWOŁANIE OD OCENY KOW

Zgodnie z Regulaminem udzielania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, osobom, którym nie udzielono wsparcia finansowego, przysługuje możliwość złożenia odwołania od oceny Komisji Oceny Wniosków. Odwołanie należy złożyć w Biurze Projektu (al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Za datę złożenia odwołania uznaje się datę wpływu pisma do Biura Projektu we Wrocławiu. Pula środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą to 72.000 zł.

JEDNORAZOWE DODATKI RELOKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Data aktualizacji: 21-01-2015

Zachęcamy wszystkich Uczestników Projektu, którzy uzyskali/uzyskają w trakcie realizacji Projektu nowe zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania* (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) do składania Wniosku o przyznanie dodatku relokacyjnego.

Kwota jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 5 000,00 zł brutto** może zostać przeznaczona tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

O jednorazowy dodatek relokacyjny mogą starać się osoby, które podjęły nowe zatrudnienie tj. poza dotychczasowym miejscem pracy, na okres minimum 3 miesięcy.
W sytuacji, gdy stosunek pracy u nowego pracodawcy ustanie z przyczyny Uczestnika Projektu przed upływem 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu jednorazowego dodatku relokacyjnego.

W celu otrzymania jednorazowego dodatku relokacyjnego należy złożyć Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego. Do ww. Wniosku Uczestnik Projektu powinien dołączyć dowód zatrudnienia – dokument potwierdzający nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na okres minimum 3 miesięcy (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Jednorazowy dodatek relokacyjny będzie wypłacany wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

* Weryfikacja odległości miedzy miejscem zamieszkania a nowym miejscem pracy będzie dokonywana na podstawie ogólnodostępnych map.
** Kwota dodatku jest zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ

Data aktualizacji: 16-01-2015

Informujemy, iż do dnia 15.01.2015 r. do Biura Projektu wpłynęło 29 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Komisja Oceny Wniosków obraduje w terminie od 20.01.2015r. do 26.01.2015r.

Lista rankingowa ocenionych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu do 30.01.2015r.
W przypadku zmiany terminu opracowania listy rankingowej, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO - aktualizacja

Data aktualizacji: 14-01-2015

Poniżej przedstawiamy uzupełniającą listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.12.2014 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy
461

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

KONKURS NA EKSPERTÓW

Data aktualizacji: 12-01-2015

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na 5 członków Komisji Oceny Wniosków w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy", których zadaniem będzie udział w pracach i ocena merytoryczna złożonych przez Uczestników Projektów w ramach II naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które przeszły pozytywną ocenę formalną.

Szczegóły pod adresem: www.bip.dwup.pl/download/File/2015_nabory/SMinolta15010913540.pdf

PULA ŚRODKÓW FINANSOWYCH - II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Data aktualizacji: 12-01-2015

Uprzejmie informujemy, iż na dotację inwestycyjną w ramach II naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przeznaczono pule środków finansowych w wysokości 480 000 PLN, w tym kwota 408 000 PLN (85% ogólnej puli środków) zostanie wykorzystana na udzielenie dotacji w ramach listy podstawowej, pozostała kwota 72 000 PLN (15% ogólnej puli środków) zostanie przyznana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 31-12-2014

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.12.2014 r.:

Indywidualny numer zgłoszeniowy

434

435
436
437
440
441
442
443
444
445
446
447
448
450
451
452
454
455
456
457
459

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

31.12.2014 r. - GODZINY OTWARCIA BIURA

Data aktualizacji: 30-12-2014

W dniu 31.12.2014 r. Biuro projektu będzie czynne w godzinach 7:30-12:00 z uwagi na zaplanowane prace Zespołu projektowego związane z zamknięciem roku 2014r. 

Za utrudnienia przepraszamy!

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Data aktualizacji: 23-12-2014

 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych