Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ

Data aktualizacji: 23-09-2014

Informujemy, iż do dnia 19.09.2014 r. do Biura Projektu wpłynęło 58 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Komisja Oceny Wniosków obraduje w terminie od 23.09.2014r. do 03.10.2014 r.

Przewidywany termin zamieszczenia Listy rankingowej ocenionych Wniosków na stronie internetowej Projektu to 06.10.2014 r. W przypadku zmiany terminu opracowania listy rankingowej, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu.

KONKURS NA EKSPERTÓW

Data aktualizacji: 11-09-2014

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na 3 członków Komisji Oceny Wniosków w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy", których zadaniem będzie udział w pracach i ocena merytoryczna złożonych przez Uczestników Projektów Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które przeszły pozytywną ocenę formalną.

Szczegóły pod adresem: http://www.bip.dwup.pl/download/ogłoszenie2.pdf

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data aktualizacji: 02-09-2014

Uprzejmie informujemy o terminie i miejscu naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

O środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą ubiegać się zarówno osoby z listy podstawowej jak i osoby z listy rezerwowej.

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości to kwota 1 600 000 PLN, w tym rezerwa na procedurę odwoławczą 240 000 PLN.

Zgodnie z Regulaminem udzielania środków finansowych na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, Wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia), w terminie: 08- 19 września 2014 r.

Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dodatkowo załączyć:
- potwierdzenie udziału w module szkoleniowo – doradczym/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3),
- kserokopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można przesłać pocztą (adres: al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław) lub złożyć osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu.

W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie informujemy, że nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie ogłoszony po przyznaniu dotacji.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO - aktualizacja

Data aktualizacji: 02-09-2014

Poniżej przedstawiamy uzupełniającą listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 31.08.2014 r. :

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
175 
194
234
244
245
246
247
250
263
267
286

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa.

KONKURS NA EKSPERTÓW

Data aktualizacji: 01-09-2014

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs na członków Komisji Oceny Wniosków w ramach Projektu "Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy", których zadaniem będzie udział w pracach i ocena merytoryczna złozonych przez Uczestników Projektów Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, które przeszły pozytywną ocenę formalną.

Szczegóły pod adresem: http://www.bip.dwup.pl/?stanowiska=1&idr=228&status=1

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU DORADCZEGO

Data aktualizacji: 29-08-2014

 Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) - stan na dzień 29.08.2014 r. :

Indywidualny numer
zgłoszeniowy
098
141
143
150
151
152
160
165
168
171
178
180
181
191
193
195
196
197
198
199
200
202
203
205
206
212
217
219
220
221
224
225
226
228
229
230
231
233
235
239
240
241
242
243
247
251
255
256
264
266
278
285
292
295

 

Do etapu doradczego (poradnictwa zawodowego) przystępują osoby, które złożyły poprawnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, spełniły warunki kwalifikowalności do udziału w Projekcie oraz podpisały Deklarację uczestnictwa. 

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

Data aktualizacji: 29-08-2014

Informujemy, iz nastąpiła aktualizacja następujących dokumentów projektowych:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
- Formularz rekrutacyjny
- Deklaracja uczestnictwa
- Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
- Oświadczenie o stypendium szkoleniowym
- Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
- Oświadczenie osoby pobierającej zasiłek zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy
- Umowa szkoleniowa|
- Wniosek na refundację koszów poniesionych na szkolenie zawodowe/studia podyplomowe
- Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności

Aktualne wzory dokumentów dostępne są w zakładce "
Do pobrania".

ZMIANA LOKALIZACJI MODUŁU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO DLA GRUPY II

Data aktualizacji: 29-08-2014

Informujemy, iz moduł szkoleniowo- doradczy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy II odbędzie się we Wrocławiu pod adresem:
Profi Lingua; ul. Kuźnicza 43/45 (róg Uniwersyteckiej).

Terminy i godziny przeprowadzenia szkolenia grupowego i indywidualnego doradztwa dla grupy II oraz tematyka szkoleń pozostają niezmienne. 

DOTACJA - PREZENTACJA

Data aktualizacji: 27-08-2014

Poniżej przedstawiamy szczegółową prezentację stanowiącą kompendium wiedzy z zakresu etapu szkoleniowo- doradczego, dotacji na działalność gospodarczą i wsparcia pomostowego. 

Prezentacja - etap szkoleniowo - doradczy, dotacja, wsparcie pomostowe

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOTACJĘ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Data aktualizacji: 22-08-2014

Informujemy, iż w zakładce "Do pobrania" została umieszczona Errata do Regulaminu udzielania wsparcia finansowanego na załozenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Prosimy Uczesników o zapoznanie się z ww. dokumentem. 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych