Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • Formy wsparcia

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść

               W ramach Projektu Uczestnik korzysta z obligatoryjnych i fakultatywnych form wsparcia.                                                                                                                   

Wszyscy Uczestnicy Projektu korzystają z obligatoryjnych form wsparcia:

PORADNICTWO ZAWODOWE

 • doświadczeni doradcy zawodowi zatrudnieni w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu pomogą określić predyspozycje zawodowe, a także dopasują odpowiednie formy wsparcia (indywidualną ściezkę udziału w Projekcie)
 • świadczone w formie indywidualnej i grupowej
 • mozliwość refundacji kosztów dojazdu w przypadku świadczenia poradnictwa zawodowego w odległości 25 km od miejsca zamieszkania


SZKOLENIA ZAWODOWE/ STUDIA PODYPLOMOWE

 • możliwość nabycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych
 • stypendium szkoleniowe dla bezrobotnych uczestników


Uczestnik musi w okresie realizacji Projektu zakończyć udział w Projekcie poprzez zrealizowanie obligatoryjnych form wsparcia.  


Uczestnik Projektu może dobrowolnie skorzystać z następujących form wsparcia: 


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 • świadczone przez psychologów zatrudnionych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w formie indywidualnych spotkań
 • mozliwość refundacji kosztów dojazdu w przypadku świadczenia poradnictwa psychologicznego w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania
   

WSPARCIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

1. SZKOLENIE I DORADZTWO Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • obligatoryjna forma wsparcia dla osób, które chcą otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zapewnia merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej 
 • mozliwość refundacji kosztów dojazdu w przypadku odbywania się szkoleń i doradztwa w odległości powyżej 25 km od miejsca zamieszkania

2. DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 • środki finansowe na załozenie i prowadzenie własnego biznesu do 40 000 zł

3. DORADZTWO W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA DOTACJI i PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4. WSPARCIE POMOSTOWE (PODSTAWOWE/ PRZEDŁUŻONE)

 • miesięczna pomoc finansowa w wysokości nie większej niż 800 zł
 • wypłacane przez okres 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe)/ kolejnych 6 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe) 
 • pozwala na pokrycie części kosztów związanych z początkowym okresem prowadzenia własnej działalności gospodarczej (m.in. ZUS, koszty administracyjne, media, usługi pocztowe, księgowość)


STAZE I PRAKTYKI ZAWODOWE

 • umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawców
 • miejsce odbywania stazu/ praktyki zawodowej poszukiwane zarówno przez Uczestników projektu jak i Beneficjenta
 • stypendium stazowe na okres 3 miesięcy


POŚREDNICTWO PRACY

 • pomoc w znalezieniu nowej pracy lub zmianie miejsca pracy
   

DODATEK RELOKACYJNY

 • jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł pozwala na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w przypadku podjęcia zatrudnienia w miejscu odległym powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania 

Szczegóły na temat poszczególnych form wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych