Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • Aktywizacja • O projekcie

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 
Logo Kapitał Ludzki Logo Uni Europejskiej
 

„Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Treść


Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", 
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie",
Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

REALIZATOR PROJEKTU: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu                                                                                                               
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.02.2014 r. - 30.11.2015 r.

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele i pozostali pracownicy sektora oświaty (m.in. pracownicy biurowi, techniczni) zamieszkujący lub pracujący na obszarze województwa dolnośląskiego 

DO PROJEKTU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

- osoby zwolnione – pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę w sektorze oświaty po 31.12.2012 r. z przyczyn pracodawcy (również osoby, którym wygasła umowa na czas określony/na zastępstwo),

- osoby przewidziane do zwolnienia – znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn pracodawcy po 31.12.2012 r. (umowa na czas nieokreślony) lub osoby, które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego (umowa na czas określony/na zastępstwo),

- osoby zagrożone zwolnieniem – osoby zatrudnione u pracodawcy należącego do sektora oświaty, które mogą pozostać bez zatrudnienia z przyczn pracodawcy z powodu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych (m.in. likwidacja placówki oświatowej, etatu)

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które w okresie realizacji Projektu zamierzają podjąc pracę zawodową.

WAZNE! Do Projektu mogą przystąpić osoby:
- pozostające w stanie nieczynnym,
- przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia,

- pobierające świadczenie kompensacyjne.


 DO PROJEKTU NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ:

- osoby związane jedynie umową cywilno-prawną z pracodawcą z sektora oświaty,

- osoby,które nie korzystają w pełni z praw publicznych lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,

- osoby ukarane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885),

- osoby zatrudnione obecnie lub w okresie ostatnich 2 lat (w tym również w ramach umów cywilno-prawnych) w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

- łączy lub łączył z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

WAZNE! Nie jest możliwe objęcie wsparciem osób, które pozostają w zatrudnieniu na czas nieokreślony, ale z powodu zmniejszenia wymiaru czasu pracy są potencjalnie narażone na utratę zatrudnienia lub utraciły zatrudnienie w jednej z dwóch placówek oświatowych, w których są zatrudnione.
 

JAK PRZYSTAPIĆ DO PROJEKTU?

Kandydaci zainteresowani udziałem w Projekcie składają wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w wybranym Punkcie kontaktowym.

Dokumenty rekrutacyjne przesłane w formie elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.  

Wypełnienie i złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu. Kandydat musi spełnić warunki kwalifkowalności do udziału w Projekcie. O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń Kandydatów. 

Wykonanie Marek Domrzał
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych